معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: اجرای عملیات پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری از محل صندوق توسعه ملی سالجاری در ۱۰ شهرستان و ۲۱ حوزه آبخیز این استان آغاز شد.

محمد مهدی آرتیمانی افزود: ۳۱۰ میلیارد ریال ازمحل صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری دراستان همدان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۲ برابر افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: پس ازبرگزاری نشست‌های تخصصی در اردیبهشت و خرداد سال جاری سهم هر یک از ۱۰ شهرستان از اعتبار آبخیزداری مشخص شد تا بتوان بهترازگذشته نسبت به حفاظت از منابع طبیعی استان اقدام کرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی همدان هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری را حفظ آب و خاک، افزایش پوشش گیاهی، حفاظت فیزیکی از عرصه‌های منابع طبیعی و اشتغالزایی  ورونق تولید وپویائی اقتصاد کشاورزان ومردم حوزه های آبخیزنشین عنوان کرد.

آرتیمانی با بیان اینکه عملیات اجرایی سالجاری از اول تیر شروع شده است گفت: این عملیات‌ها شامل کنترل سیل و رسوب، اجرای طرح کاداستراراضی ملی ، حفظ مراتع و افزایش پوشش گیاهی است.

وی طرح‌های آبخیزداری را شامل عملیات مکانیکی، بیومکانیکی، مدیریتی و حفاظتی دانست که شامل بذرکاری، کپه کاری مراتع، جنگل کاری و توسعه جنگل با بذر و نهال، اقدامات حفاظتی و پیشگیری از حریق و اجرای طرح کاداستر اراضی ملی به صورت جامع در حوزه‌های آبخیز است.

آرتیمانی بیان کرد: طرح‌های مکانیکی شامل اجرای سازه‌های اصلاحی برای کنترل فرسایش و رسوب از جمله بندهای ملاتی، خشکه چین، چپری، گابیونی است.

وسعت اراضی ملی استان همدان بیش از ۹۰۵ هزار هکتار است که نزدیک به نیمی از مساحت این استان را شامل می‌شود.